0850603996 info@allinhealthcoaching.com

Algemene voorwaarden


Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een online coach van All­-in Health Coaching en haar klant voor het leveren van diensten (waaronder ook eventueel het gebruik van de website (www.premiumonlinecoaching.com)).
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen hierna te noemen, klant waarop All­-in Health Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele inschakeling van derden.

 

Contract en en voorwaarden

 1. De overeenkomst tussen de klant en All-in Health Coaching wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De klant heeft na de betaling 30 dagen om het abonnement op te zeggen indien de klant niet tevreden is. De kosten worden hierbij teruggestort.
 3. Het abonnement wordt na een jaar of half jaar (afhankelijk van het gekozen programma) automatisch maandelijks verlengd. Na deze looptijd is het abonnement maandelijks opzegbaar voor de 15e van de maand.
 4. Er is geen mogelijkheid om tussentijds van abonnementsvorm te veranderen. Na de looptijd van het gekozen programma kan de klant maandelijks de abonnementsvorm aanpassen indien dit is doorgegeven voor de 15e van de maand.
 5. Wij verlenen geen online coaching aan mensen onder 18 jaar. Als het blijkt dat
  iemand toch 18 is dan kan het contract per direct worden stopgezet. Wij gaan er vanuit dat de klant een correcte geboortedatum opgeeft. All-­in Health Coaching zal het contract beëindigen als blijkt dat iemand geen 18 is.

 

Opzeggen

 1. Het abonnement is na de gekozen looptijd maandelijks opzegbaar. De klant dient in dat geval voor de 15e van de maand op te zeggen door te mailen naar info@allinhealthcoaching.nl.

 

Verhindering

 1. Afmelden kan via e­mail naar het e-­mailadres van de coach. De mogelijkheid tot een coachingsgesprek vervalt als een afspraak niet voor 12 uur van te voren wordt afgezegd.

 

Tarieven

 1. De tarieven zijn voor 1 maand trainingsadvies, voedingsadvies, online coaching en gebruik van de All­-in Health Coaching app en het ledenportaal.

 

Betalingstermijn en regels

 1. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.
 2. Zolang de klant niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Incasso

 1. All-­in Health Coaching is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daarmee te belasten.
 2. In het algemeen zal eerst drie betalingsherinneringen worden gestuurd. Indien de betaling daarna nog steeds niet is ontvangen, stopt de online coaching en wordt de incasso uitbesteed aan een incassobureau.

 

Verschuldigdheid

 1. Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de online coach bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

 

Aansprakelijkheid

Bij gebruik van online coaching en de app:

 1. Het advies van de online coach is resultaatgericht zonder dat resultaten te
  garanderen zijn.
 2. All­-in Health Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel
  voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door de online coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de online coach.
 3. All­-in Health Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat All­-in Health Coaching is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 4. All-­in Health Coaching is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de app.

 

Bij gebruik van de website

 1. Ook stelt All-­in Health Coaching zich niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het lezen van de website (www.premiumonlinecoaching.com)
 2. De site verstrekt informatie. Hoewel All­-in Health Coaching constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie op de site niet volledig, niet actueel of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site, wordt door All­-in Health Coaching uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. All­-in Health Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.
 4. All­-in Health Coaching biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door All-­in Health Coaching uitdrukkelijk afgewezen

 

Klachten

 1. Probeer klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij de online coach. U kunt hiervoor altijd de coach persoonlijk benaderen via de e­mail.
 2. Ook is het mogelijk om klachten te sturen naar info@allinhealthcoaching.nl.

 

Privacy en de plichten van All-­in Health Coaching

 1. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet.
 2. All­-in Health Coaching geeft advies op basis van de door u gegeven informatie. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie dat u aan ons doorgeeft.
 3. Wij zijn hierin afhankelijk van de door u opgegeven informatie en wijzen u erop om alles zo correct mogelijk aan ons door te geven.

 

Belangrijke informatie en plichten voor de klant

 1. Het gebruik van alle producten is voor eigen risico.
 2. Het kan zijn dat een vorige gesprek uitloopt, hiermee moet de klant rekening
  houden.
 3. Op onze Facebook Community kan er tussen klanten onderling gecommuniceerd
  worden. De klant stemt in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal All­-in Health Coaching een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een e­mail verstuurd worden naar info@allinhealthcoaching.nl
 4. All­-in Health Coaching stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in het gebruik van de informatie diensten (de app) en de elektronische publicatie van de website.
 5. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan All­-in Health Coaching geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.
 6. De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.
 1. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt All­-in Health Coaching zich uiteraard gaarne aanbevolen.
 2. All­-in Health Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de online coaching en de website van All­-in Health Coaching of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan een coach van All­-in Health Coaching zijn verstrekt, heeft de coach van All­-in Health Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 4. De uitvoeringsdatum vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan All­-in Health Coaching ter beschikking heeft gesteld.

 

U dient eerst een arts te raadplegen bij:

 • Ziekten van hart­ of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Diabetes
 • Psychische­ aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Goed­ of kwaadaardige gezwellen


Ook bij twijfel over uw gezondheid raadpleeg een arts.

Als 1 of meerdere van de bovenstaande gevallen niet voorkomt kunt u deelnemen aan onze online coaching.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. All­-in Health Coaching behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
 2. Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All­-in Health Coaching of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
 3. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 4. De klant heeft de plicht om geen informatie aan te dragen dat auteursrechtelijk beschermd is.

 

Wijzigingen

 1. All­-in Health Coaching heeft het recht om de diensten te wijzigen indien dit nodig is. Bij wijzigingen van de diensten zal dit gecommuniceerd worden naar de klant om nader samen in overeenstemming te komen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit invloed hebben op het overeengekomen bedrag. All­-in Health Coaching zal dan een nieuwe prijsopgave doen.
 2. De informatie op de site wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 3. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

 1. Op alle diensten en de website van All-­in Health Coaching is het Nederlands recht van toepassing.